• Dojde-li ke zrušení účasti na akci ze strany zákonného zástupce dříve než 90 kalendářních dnů před zahájením tábora (včetně), činí storno poplatek částku ve výši 10 % z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li ke zrušení účasti na akci ze strany zákonného zástupce od 89 dnů do 60 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora, činí storno poplatek částku ve výši 30 % z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li ke zrušení účasti na akci ze strany zákonného zástupce od 59 kalendářních dnů do 30 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora, činí storno poplatek částku ve výši 50 % z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li zrušení účasti na akci ze strany zákonného zástupce později než 29 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora, činí storno poplatek částku ve výši 100 % z celkové ceny tábora.
 • V případě nečekaných vážných rodinných událostí, náhlému úrazu či nemoci neumožňující účast na táboře (musí být potvrzeno lékařem) propadá záloha ve výši 50% ceny tábora.
 • Při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.
 • Nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poměrné částky za dny, kdy nebude dítě účastníkem akce.
 • Zrušení účasti dítěte na akci ze strany zákonného zástupce lze provést pouze písemně, prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu provozovatele tábora (tabory@amaritta.cz). V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora. Stornované částky jsou poukazovány do 60 kalendářních dní od ukončení tábora.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. Jedná se například o: Rozhodnutí ukončení účasti na táboře ze strany zákonného zástupce, vážné kázeňské prohřešky jako krádež, fyzické či psychické napadení ostatních dětí nebo vedoucích, případně jiný rozpor s obecně uznávanými dobrými mravy.
 • V případě nepřijetí dítěte na tábor organizátorem z důvodu nedodání lékařského potvrzení v zákonem požadované podobě nevzniká nárok na vrácení jakékoli části poplatku za tábor.
 • V případě nečekané živelné pohromy či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme změnu storno podmínek. Vraceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.
 • V případě onemocnění účastníka během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se vrací poměrná část zaplacené ceny.
 • V případě zrušení tábora před jeho započetím ze strany provozovatele tábora z provozních důvodů vrátí provozovatele tábora neprodleně celou částku za tábor.
 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátor tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 60 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).
 • Zákonný zástupce dítěte souhlasí s vytvořením, zveřejněním a následným šířením fotodokumentace, digitálních, zvukových a obrazových materiálů pořízených v průběhu táborů. Tyto materiály budou použity výhradně pro zveřejňování aktuálního dění na akci pro zákonné zástupce účastníků. Mohou být použity pro prezentaci na webových stránkách, sociálních sítích, reklamních materiálech, webu, newsletterech provozovatele tábora nebo jeho obchodních partnerů.